Remember me
Privacyverklaring Zeeuws Ontspannen

Privacyverklaring Zeeuws Ontspannen

Deze privacyverklaring is van toepassing op ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten van Zeeuws Ontspannen.
Zeeuws Ontspannen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan.

Zeeuws Ontspannen is een bedrijf gevestigd aan de Zandstraat 2, 4331 ND Middelburg. KvK-nummer: 66914639.

Algemeen
Indien u gebruik maakt van de website van Zeeuws Ontspannen is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Zeeuws Ontspannen verstrekt. Zeeuws Ontspannen verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.
Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn bedoelt, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, om u een passend beschermingsniveau te bieden gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:
- Specifieke informatie te ontvangen
- Deel te nemen aan prijsvragen en competitie
- Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn
- Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan
- Op internet producten van ons te kopen
Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze diensten verder te ontwikkelen en onze klantenservice en websites te verbeteren.

Link partners
De internetsite van Zeeuws Ontspannen bevat mogelijk links naar andere sites die mogelijk geen onderdeel zijn van Zeeuws Ontspannen. Hoewel wij zeer zorgvuldig zijn in onze linkpartners zijn wij derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Verzamelde gegevens
U verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een dienst, een reservering, een prijsvraag, een enquête, een registratie of door het sturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven.
Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen.
Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Derden
Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken:
- Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;
- Ter incasso van openstaande vorderingen;
- Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;
- Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen;
- In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.
- Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website
Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

Wijzigingen
Zeeuws Ontspannen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datalekken
Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden.
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Zeeuws Ontspannen onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Zeeuws Ontspannen in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal Zeeuws Ontspannen een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Zeeuws Ontspannen, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijnen
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verkregen. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van u voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden. Hieronder geven we enkele voorbeelden waarvoor wettelijke minimum bewaartermijnen gelden:

Categorie

Bewaartermijn

Start van bewaartermijn

Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie

7 jaar

Start op documentdatum

Belastingdocumentatie en andere relevante gegevens

7 jaar

Start vanaf datum waarop informatie betrekking heeft

Betalingsoverzicht / facturen (rekeningspecificatie van bestellingen)

7 jaar

Start op datum voldoen relevante claim / factuur

 

Bestellingen (orders, bv. kadobon), bewijzen levering van bestellingen

7 jaar

 

Klachten

5 jaar

 


Recht op informatie
We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kunt u vinden in deze privacyverklaring. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij u verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval zullen we geen gevolg geven aan uw verzoek of, als we dat wel doen, administratiekosten rekenen. 


Recht op inzage
U heeft het recht op inzage in uw gegevens. U heeft onder meer het recht om van Zeeuws Ontspannen uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden verwerkt en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van uzelf afkomstig zijn). U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in uw eigen gegevens. Zeeuws Ontspannen kan u vragen om een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te sturen ter identificatie.

Recht op rectificatie
U kunt Zeeuws Ontspannen vragen uw gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring of brief te sturen aan Zeeuws Ontspannen.


Recht op verwijdering van gegevens (‘recht om vergeten te worden’)
Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen

Het ‘recht om vergeten te worden’ staat tussen aanhalingstekens. We kunnen of mogen namelijk niet altijd al uw gegevens verwijderen, bijvoorbeeld bij het nakomen van wettelijke verplichtingen die op Zeeuws Ontspannen rusten.


Disclaimer
Zeeuws Ontspannen heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen maar kan niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Zeeuws Ontspannen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Zeeuws Ontspannen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Zeeuws Ontspannen geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Zeeuws Ontspannen aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.
Op alle arrangementen zijn de Algemene Voorwaarden van Zeeuws Ontspannen van toepassing. Zeeuws Ontspannen is niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud) op aan deze site gekoppelde bestanden. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk toestemming te vragen aan afdeling Marketing & Sales. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina’s gebruiken waaronder onder meer wordt verstaan het verveelvoudigen, het op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede het kopiëren

NEEM CONTACT OP MET ONZE PRIVE WELLNESS

Zandstraat 2
4331 ND Middelburg (Zeeland)
Nederland

info@zeeuwsontspannen.nl
(+31) 0118 85 59 00

Heerlijk ontspannen in gegarandeerde privacy

Zeeuws Ontspannen | Prive wellness